Advocatuur

Wanneer de hulp van een letselschade advocaat inschakelen?

Er zijn diverse situaties te benoemen waarbij er sprake is van letselschade. Een bedrijf gerelateerd ongeval, een verkeersongeval of het gebeten worden door de hond van de buren zijn slechts enkele voorbeelden van letselschade gevallen. Dit roept de vraag op wanneer er juridische hulp ingeschakeld moet worden in dit soort situaties en waarom het een verstandige keuze is om de hulp van een letselschade advocaat uit Rotterdam in te schakelen bij een situatie die in die omgeving heeft plaatsgevonden. In dit artikel worden de antwoorden op deze vragen gegeven.

Wat is letselschade?

Uit de term “letselschade” zijn twee afzonderlijke woorden te herleiden. De letterlijke betekenis van deze term is dan ook dat er sprake is van schade die veroorzaakt wordt door letsel. Er is echter sprake van letselschade als er een causaal verband bestaat tussen het ontstane letsel en de schadeveroorzakende gebeurtenis. Bij dit laatste wordt vaak gedacht aan een verkeers- of een arbeidsongeval maar (zoals aangegeven) kan ook de hond van de buren de veroorzaker zijn van letselschade. Daarnaast kunnen medische fouten, beroepsziekten, sportongevallen, het gebruik van producten of obstructies op de weg letselschade veroorzaken. Er ligt dus een aanwijsbare gebeurtenis ten grondslag aan letselschade.

De rolverdeling bij een letselschade geval

Als er sprake is van een letselschade geval, is er een duidelijke rolverdeling in de betreffende situatie te onderscheiden. Er is sprake van de veroorzaker van de gebeurtenis (dit kan een persoon of instantie zijn) en het slachtoffer van het niet juist of juist niet handelen van een andere persoon of instantie. De wetgeving schrijft voor dat de veroorzaker (uiteraard) aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Deze persoon zal hiervoor een passende schadevergoeding moeten betalen. De kosten die in deze situatie vergoed moeten worden, kunnen onder andere eventuele inkomensschade, reiskosten, medische kosten, een vergoeding voor kinderopvang, kosten voor studieachterstand en (in specifieke situaties) zelfs smartengeld zijn.

Wanneer de ondersteuning van een in letselschaderecht gespecialiseerde advocaat nodig is

Uit het bovenstaande lijkt het dat de wetgeving in geval van letselschade op een eenvoudige manier kan worden toegepast. Helaas blijkt de praktijk vaak anders uit te pakken en kunnen er diverse discussiepunten ontstaan. De zaken waarover partijen het oneens kunnen zijn, heeft niet alleen betrekking op de schuldvraag maar ook op de hoogte van de geleden schade. Het komt regelmatig voor dat een rechter een uitspraak over dit soort meningsverschillen moet doen. In dit soort gevallen is de ondersteuning van een in letselschaderecht gespecialiseerde advocaat zeker nodig. Deze belangenbehartiger kan betrokkenen adviseren, helpen met het verzamelen van bewijs en je belangen behartigen gedurende de juridische procedure en/of het contact met de andere partij of verzekeraar.

Waarom gebruik maken van de diensten van een letselschade advocaat?

Tot slot is het goed om uit te leggen waarom het verstandig is om gebruik te maken van de diensten van een letselschade advocaat uit de regio. Zoals aangegeven kan deze advocaat een waardevolle ondersteuning bieden bij het verzamelen van het benodigde bewijs en het onderhandelen met de andere partij. Een lokale kennis kan hierbij van zeer groot belang zijn in dit geval om een eventueel standpunt op de beste manier te kunnen onderbouwen. Juist deze lokale kennis is immers vaak van doorslaggevende waarde bij dit soort aansprakelijkheidsdiscussies.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *