Hoofdverblijf kind bij vader of moeder?

datum: 19 april 2019

Het komt regelmatig voor dat ik mensen op mijn kantoor ontvang die denken dat een kind van 12 jaar of ouder zelf beslissingen kan/mag nemen bijvoorbeeld of hij/zij bij moeder of vader mag wonen. Degene bij wie een kind woont, daar heeft het kind hoofdverblijf.
Recentelijk nog ontving ik een vader die mij vroeg om een procedure te starten bij de rechtbank om de door hem betaalde kinderalimentatie voor zijn zoon op nihil te zetten. Vader vertelde mij dat zijn bij moeder wonende zoon over drie weken 12 jaar wordt en hij dan immers zelf mag kiezen bij wie hij gaat wonen. Zijn zoon zou volgens vader dan kiezen om bij hem te gaan wonen, waardoor vader geen alimentatie meer voor hem verschuldigd zou zijn aan moeder.

Is het juist dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen?

Nee dit is niet juist. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen dat niet zelf kiezen. Dit misverstand ontstaat, omdat kinderen van 12 jaar en ouder in een juridische procedure door de rechter worden gehoord over door vader en/of moeder ingediende verzoeken met betrekking tot hen.

Wat zegt de wet over het gehoord worden van een kind?

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is vastgelegd dat in zaken die over minderjarigen gaan die 12 jaar of ouder zijn de rechter niet beslist voordat de minderjarige in staat is gesteld om zijn of haar mening kenbaar te maken.

 

Zelfs kinderen onder de 12 jaar kunnen door de rechter op hun verzoek worden gehoord, mits zij in staat kunnen worden geacht tot een redelijke waardering van hun belangen. Dit betreft kinderen die "oud en wijs" voor hun leeftijd zijn. Dat de rechter naar kinderen luistert, betekent niet dat kinderen zelf mogen beslissen.
De rechter zal de mening van het kind wel laten meewegen in zijn/haar beslissing.
Bij kinderalimentatiezaken is de leeftijdsgrens hoger, namelijk 16 jaar.

Belang van het kind

Het is vanzelfsprekend goed dat een kind door de rechter kan worden gehoord over zaken die hem/haar aangaan. In het belang van het kind is het evenwel altijd beter om als ouders samen in goed overleg met het kind beslissingen over hem/haar te nemen.

Eigen rechtsgang van het kind

Als de ouders hun ouderlijke verplichtingen niet of niet goed nakomen, kan een kind van 12 jaar of ouder - ook zonder dat er een procedure loopt - zelf altijd een brief naar de kinderrechter in de rechtbank sturen.

Voor advies en het opstellen van een brief kan een kind altijd hulp vragen bij een medewerker van een Kinder- & Jongeren Rechtswinkel (https://kjrw.eu) die graag een kind voorlicht over zijn/haar rechten en plichten.